Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook
Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11.

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2.  wspierających,
  3. honorowych.
§ 12.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 13-18 lat oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską oraz przedstawi opinie (rekomendacje), co najmniej 3 Członków Założycieli.
 2. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
 5. Korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form działalności, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków.
 6. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.
§ 15.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkami wspierającymi można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3.  W takim samym trybie ustaje członkostwo członka wspierającego.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 16.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
§ 18.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 3. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.
§ 19.

 1.  Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
  2. Wykluczenia przez Zarząd:
   1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
   2. za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe,
   4. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków założycieli Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach a) i b)
   5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
  3. Śmierci członka.
 2. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
  1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej wobec Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Pozbawienia tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu.
§ 20.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2021 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.