Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook
Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11.

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2.  wspierających,
  3. honorowych.
§ 12.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 13-18 lat oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską oraz przedstawi opinie (rekomendacje), co najmniej 3 Członków Założycieli.
 2. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
 5. Korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form działalności, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków.
 6. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.
§ 15.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,  deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkami wspierającymi można zostać poprzez złożenie oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie ustaje członkostwo członka wspierającego.
 3. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 16.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie  prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
§ 18.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. Czynnie angażować się w działalność Stowarzyszenia i wspierać realizację Jego celów, a w szczególności brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.
 3. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 4. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 5. Dbać o mienie Stowarzyszenia.
 6. Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia i regularnie opłacać składki (w przypadku uchwalenia przez odpowiednie władze Stowarzyszenia obowiązku ich uiszczania).
§ 19.

 1.  Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
  2. Wykluczenia przez Zarząd:
   1.  działalności członka sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
   2. stwierdzenia działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
   3. stwierdzenia opóźnienia w uiszczaniu przez członka składki/-ek członkowskiej/-ich, przekraczającego 6 miesięcy lub stwierdzenia nieuiszczenia przez członka co najmniej 3 (słownie: trzech) składek członkowskich,
   4. śmierci członka lub utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej,
   5. niewywiązywania się przez członka wspierającego ze świadczeń (form wsparcia) ustalonych z Zarządem,
   6. utraty przez członka praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem właściwego sądu.
  3. Śmierci członka.
 2. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
  1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej wobec Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Pozbawienia tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu.
§ 20.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia zainteresowanemu stosownej uchwały Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2022 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.