Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 22.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§ 25.

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia, a termin i miejsce jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w każdym czasie.

§ 27.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w trakcie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 29.

Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 9. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 10. Podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 30.

 1. Zarząd liczy od pięciu do dziesięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, dwóch członków zarządu i trzy osoby pełniące funkcje komisji rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.
§ 31.

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
 4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.
 7. Ustanawianie pełnomocnictw.
 8. Ustanawianie regulaminów, w tym regulaminów dotyczących gospodarowania poszczególnymi funduszami.
 9. Zawieszanie i rozwiązywanie umów z pracownikami Stowarzyszenia.
 10. Do Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 11. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
 12. Do reprezentowania Stowarzyszenia w pozostałych sprawach nie wymienionych w § 31 punkt 11 upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, które wybiera także Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej, niż raz w roku.
§ 33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 34.

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 21 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptywania dokonywanego przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 (jedną trzecią) składu danego organu.
 2. Zmiany składu Władz Stowarzyszenia dokonane w trybie określonym w ust. 1 wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2021 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.