Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 22.
 1. Członków wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia powołuje Walne Zgromadzenie Członków, w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów, na czas nieoznaczony.
 2. Członkowie organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień §22 ust. 3 - 5 pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może postanowić o tym, iż z tytułu pełnionych funkcji poszczególni członkowie Zarządu będą pobierali wynagrodzenie oraz otrzymywali zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organie. W takim wypadku wymagane jest zawarcie pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu stosownej umowy.
 4. Do zawarciu w imieniu Stowarzyszenia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z członkiem Zarządu, na podstawie której członek ten pełni swoje funkcje właściwy jest członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale podjętej przez tę Komisję.
 5. Walne Zgromadzenie Członków, niezależnie od postanowień ust. 3, może również postanowić o tym, iż z tytułu realizowania przez poszczególnych członków Zarządu funkcji merytorycznych w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i przedsięwzięciach finansowanych lub współfinansowanych środkami zewnętrznymi (w tym m.in. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych krajowych lub zagranicznych mechanizmów finansowych), będzie im z tego tytułu przysługiwało wynagrodzenie. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §22 ust. 3 zd. 2 oraz ust. 4.

§ 23.

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i głosowanie odbywa się jawnie, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 24.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez Niego osoba, będąca członkiem Zarządu.
 3. W Walnym Zgromadzenia Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym mogą wziąć udział również członkowie wspierający oraz członkowie honorowi, a także zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 25.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz na   rok przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia wszystkich członków zwyczajnych, co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w §25 ust. 1 zd. 2 odbywa się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia. Na pisemny wniosek członka zwyczajnego, zawiadomienie, o którym w §25 ust. 1 zd. 2 może zostać do niego skierowane drogą korespondencji listowej.
 3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w §25 ust. 1 zd. 2 Zarząd przedkłada również proponowany porządek obrad.

§ 26.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1)    z własnej inicjatywy;
  2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3)    na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu na piśmie. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków powinien również zawierać proponowany porządek obrad.
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie nie późniejszym niż 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zawiadomienie o terminie, miejscu obrad oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi zostać przesłane wszystkim zwyczajnym członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną, na adresy ich poczty elektronicznej, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni, przed planowanym terminem zgromadzenia. Postanowienia §25 ust. 2 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 27.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych  do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 28.

 1. Do właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1)    uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
  2)    uchwalanie zmian Statutu;
  3)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  4)    wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej;
  5)    rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;
  6)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia;
  7)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  8)    rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
  9)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  10)    podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji w  Stowarzyszeniu przez poszczególnych członków Zarządu, w tym również w  sprawie przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji merytorycznych
  w realizowanych/planowanych do realizacji przez Stowarzyszenie projektach
  i przedsięwzięciach finansowanych lub współfinansowanych środkami zewnętrznymi;
  11)    ustalanie wysokości wynagrodzenia należnego poszczególnym członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji, o których mowa w §28 ust. 1 pkt 10;
  12)    podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i  likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i  przeznaczeniu jego majątku;
 2. W razie niepodjęcia przez Walnego Zgromadzenie Członków uchwały dotyczącej powołania likwidatorów, likwidatorami Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów upoważnić Komisję Rewizyjną do stanowienia w sprawach, o których mowa w §28 ust. 1 pkt 10 i 11.

§ 29.

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, jest jego organem wykonawczym i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
 6. Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:
  1)    pisemnej rezygnacji członka Zarządu;
  2)    odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków;
  3)    wydania przez właściwy sąd prawomocnego wyroku skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4)    śmierci członka Zarządu.
 7. Pisemna rezygnacja członka Zarządu z pełnienia funkcji winna być złożona na ręce Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu pisemną rezygnację składa na ręce Wiceprezesa lub innego członka Zarządu.
 8. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji nowego członka Zarządu. Zarząd dokonuje wyboru nowego członka Zarządu jednogłośnie. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu prawo kooptacji jest wyłączone, a wybór nowego Prezesa Zarządu należy do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 9. O terminie posiedzenia Zarządu informuje Prezes Zarządu w drodze wiadomości elektronicznej (e-mail) przesłanej na adresy wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych, gdy jest to uzasadnione pilną potrzebą, Prezes Zarządu informuje o terminie posiedzenia Zarządu jego członków w drodze telefonicznej bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
 10. Zarząd jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia.
§ 30.

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia, celem przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 8. Ustalanie wzorów pieczęci, godła, logo, flagi, odznak, medali, legitymacji, deklaracji członkowskich, etc.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, wewnętrznej struktury i zasad pracy Stowarzyszenia.
 10. Uchwalanie regulaminów dotyczących gospodarowaniem poszczególnymi funduszami Stowarzyszenia.
 11. Uchwalanie zasad dotyczących udzielania członkom Stowarzyszenia zwolnień od obowiązku uiszczania składek członkowskich oraz zasad umarzania zaległych, nieuiszczonych składek.
 12. Ustalanie wysokości zatrudnienia, wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Stowarzyszenia, w tym decydowanie o wysokości płacy poszczególnych pracowników Stowarzyszenia.
 13. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, jego członków, pracowników oraz wolontariuszy.
 14. Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi, jak również organami administracji publicznej.
 15. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 31.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
 2. Postanowienia §31 ust. 1 stosuje się odpowiednio do udzielania pełnomocnictw, o których mowa w §29 ust. 10.
§ 32.
 1. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu ustalane są przez Zarząd w drodze stosownej uchwały.
 2. Zarząd, celem należytego prowadzenia spraw Stowarzyszenia, może:
  1)    tworzyć biura;
  2)    zatrudniać pracowników;
  3)    angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru powierzanych czynności/zadań.
§ 33.

 1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które wybiera spośród nich także Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje wskutek:
  1)    pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej;
  2)    odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków;
  3)    wydania przez właściwy sąd prawomocnego wyroku skazującego członka Komisji Rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4)    śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
 6. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w tej Komisji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji nowego członka. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej jednogłośnie. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prawo kooptacji jest wyłączone, a wybór nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy do Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2022 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.