Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook

§ 39.

Stowarzyszenie nie ma prawa:
  1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać jakimkolwiek składnikiem majątku Stowarzyszenia zobowiązań członków Stowarzyszenia, w tym również członków (piastunów) organów Stowarzyszenia i/lub jego pracowników, a także osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, jak również z którymi są powiązani węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej części: „osobami bliskimi”.
  2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, w tym członków (piastunów) organów Stowarzyszenia i/lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych aniżeli obowiązujące w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na innych preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywać w inny aniżeli opisany w §39 pkt 2 sposób majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, w tym członków (piastunów) organów Stowarzyszenia i/lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych aniżeli obowiązujące w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli wykorzystywanie to następuje bezpłatnie lub na innych preferencyjnych warunkach, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  4. Nabywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie (piastunowie) organów Stowarzyszenia i/lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych aniżeli w stosunku do osób trzecich i/lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41.

  1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2022 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.