Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook
§ 34.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
 2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Rewizyjnej członków Komisji Rewizyjnej zawiadamia Przewodniczący – a w razie jego nieobecności inny wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej – w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adresy członków Komisji Rewizyjnej, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Do treści zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej załącza niezbędne dokumenty, relewantne z punktu widzenia przedmiotu posiedzenia Komisji.
 3. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.
 4. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, zwłaszcza z żądaniem złożenia wyjaśnień co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia, a także z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o odwołanie członka Zarządu.
 5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 35.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium dla Zarządu (jego poszczególnych członków) na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Występowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu.
 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 5. Występowanie do Zarządu z zaleceniami pokontrolnymi.
 6. W przypadku uzyskania stosownego upoważnienia od Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia: podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w §28 ust. 1 pkt 10 i pkt 11.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 36.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz innych źródeł, o których mowa w §36 ust. 2.
 2. Źródła majątku Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
  1)    darowizny, spadki, zapisy;
  2)    wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, udziałów, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielanych pożyczek;
  3)    dochody ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez organizowanych przez Stowarzyszenia lub na jego rzecz;
  4)    dochody z majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych;
  5)    dotacje, subwencje;
  6)    środki pochodzące z funduszy publicznych, w tym funduszy europejskich (dotacje
  z programów pomocowych Unii Europejskiej);
  7)    nawiązki zasądzane przez właściwe organy na cel społeczny;
  8)    dochody z działalności odpłatnej, podejmowanej w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej jak i w walutach obcych.
 4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 37.
 1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd z uwzględnieniem kompetencji zastrzeżonych dla Komisji Rewizyjnej.
 2. Stowarzyszenie na realizację swoich celów statutowych oraz koszty działalności przeznacza cały swój majątek.
 3. Środki pochodzące ze spadków i darowizn, dotacji i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnego celu statutowego, o ile ofiarodawca/dotujący nie postanowił inaczej.
§ 38.

 1. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane:
  1)    na rachunkach bankowych;
  2)    na rachunkach inwestycyjnych i w formie instrumentów finansowych;
  3)    w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 Euro – bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2022 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.